EN
News&Events

Meetings with Freshmen and Parents of Mining Engineering Grade 2018 and USTB-UNSW Mining Engineering "2+2" Project Exchange Held smoothly

Date:2018-09-08

On August 29, the meeting of the freshmen and their parents of civil and resource engineering and the USTB-UNSW Mining Engineering "2+2" Project Exchange was held in Yifu Tower 207. Professor Jin Aibing, chairman of the Department of Resources Engineering, presided over the seminar. Vice-deans Song Weidong, Yin Shenghua and Geng Qian-nan, Deputy deans Li Keqing, Zhao Yiqing, Zhong Richen, Tan Yuye, Li Yang, Xiao Lingling, Li Jiajie and Liang Pei, Deputy deans of the Department of Resources Engineering, and the Department of Mineral Processing Engineering. Teachers such as Sun Chunbao, Li Zhengyao, Hu Wentao, Wang Junlian, Zhao Hongyu, Zhang Ruiyang and the new student counselor attended the event.